Kreis USA

SN1698-1


14K8.87g, Stone5.20mm*1,2.75*1,1.30*3,1.10*35